Noticias

Mingainatu

02 / Marzo / 2022

MINGAINATU (LENGUAR)
Zaloa Ipiña


Lingüísticamente sólo existe una forma en la que se puede considerar que un idioma ha muerto por “causas naturales”. Podríamos decir que un idioma ha muerto por causas na-turales cuando las diversas variedades de una lengua empiezan a separarse las unas de las otras y se convierten en lenguas diferenciadas. Esto es lo que sucedió con el latín y las lenguas romances, cuya muerte ha dejado un legado lingüístico enorme.

Pero las lenguas, dialectos o variedades lingüísticas pueden morir también de manera violenta. Por una parte, puede ocurrir una catástrofe natural, como un terremoto o un tsunami; o bien una catástrofe producida por el ser humano, como un incendio o una guerra, donde de golpe se matan a todos los hablantes de una misma comunidad. Por otra parte, el dominio cultural, económico, político y de menosprecio de la sociedad de un idioma dominante puede hacer que el propio hablante del idioma dominado deje de transmitírselo a sus descendientes, por lo que al no ser transmitidos de generación en generación mueren irreparablemente.

Mingainatu es la traducción inventada al euskera del término lenguar referenciado por el sociolingüista Albert Bastardas Boada, con el que denomina el acto de crear lenguas desde una perspectiva de acción y movimiento, por lo que este incesante lenguar es el constante creador de la diversidad lingüística humana en el espacio y tiempo.

Este trabajo toma como referencia el planteamiento teórico ecolingüístico que, tiene como objetivo el reconocimiento social de la igualdad y dignidad de todas las lenguas y de los grupos lingüísticos, poniendo fin a la jerarquización valorativa superioridad/inferioridad lingüística y a las ideologías expansionistas y dominadoras. Así como la sostenibilidad tiene como propósito la no destrucción del contexto biosférico y la conservación de los recursos naturales, la sostenibilidad lingüística tiene como fin el desarrollo e intercomu-nicación evitando la destrucción de los recursos lingüísticos y culturales que nos forman y nos identifican.
Si bien la falta de interrelación y el aislamiento ayuda a formar evolutivamente la biodi-versidad, vivimos en una sociedad absolutamente interconectada, por lo que el desafío no consiste en evitar el contacto entre diferentes sociedades, sino gestionar este contac-to de manera que no cause una desaparición masiva de la diversidad lingüística que los grupos humanos han ido creando a través de su historia.
Este proyecto, abierto a la participación y a la evolución, en la que trabajo con el mapa desde un punto de vista de igualdad geográfica y social, nace desde un proceso de in-tercomunicación que he creado a lo largo de muchos meses escribiendo a diferentes personas (activistas, lingüistas, escritoras, entidades gubernamentales, etc.) de hablas minorizadas de todo el mundo, con el fin de recopilar la palabra o el concepto de “diversi-dad” en todas las lenguas originarias que me ha sido posible. Planteo así, desde metáfo-ras visuales las variables entre conservar (idioma como patrimonio, objeto a salvar como folclorización) y cultivar (desarrollo variable, evolución y co-evolución de la diversidad). En definitiva, una imploración por la ética lingüística en la intracomunicación e interco-municación entre individuos en sociedad.

MINGAINATU
Zaloa Ipiña

Linguistikoki naturala kontsidera dezakegun modu bakar bat baino ez dago hizkuntza baten heriotzari buruz hitz egiten dugunean. Esan genezake hizkuntza bat arrazoi naturalengatik hil dela, hizkuntza horren aldaerak bata bestearengandik bereizten has-ten direnean eta hizkuntza ezberdinetan bilakatzen direnean. Hauxe da hain zuzen ere, latinarekin eta hizkuntza erromantzeekin gertartu zena, lehenengoaren heriotzak ondare linguistiko izugarria utzi baitigu.

Baina, hizkuntzak, dialektoak edota hizkuntza-aldareak bortizki ere hil daitezke. Alde ba-tetik, hondamendi naturalak gerta daitezke, lurrikarak edo tsunamiak esaterako; baita gi-zakiak eragindako hondamendiak ere, suteak edo gerrak adibidez, non bat-batean ko-munitate bereko hiztun guztiak akabatzen dituzten. Bestetik, hizkuntza menderatzaile baten gizarteak daukan nagusitasun kulturalak, ekonomikoak, politikoak eta mespretxuz-koak, eragin dezake hizkuntza menderatuaren hiztunak, haren hizkuntza bere ondoren-goei trasnmititzeari uztea, eta ondorioz, belaunaldiz belaunaldi transmititu ez direnez, konponezinean hiltzen dira.

Mingainatu, Albert Bastardas Boada soziolinguistak aipatzen duen “lenguar” hitzaren itzulpen asmatua da. Honen bidez, akzioaren eta mugimenduaren ikuspegitik hizkuntzak sortzearen /ko ekintzari adierazpena ematen dio, etengabeko mingainatze hau baita giza-hizkuntza aniztasunaren sortzaile iraunkorra bai espazioan bai denboran.

Une honetan murgilduta nagoen lan honek , erreferentziatzat hartu du ekolinguistikaren planteamendu teorikoa, zeinek, hizkuntza eta hizkuntza-talde guztien berdintasunaren eta duinstasunaren onarpen soziala duen helburu, nagusitasun/gutxiagotasun linguisti-koaren baloratze hierarkikoari eta ideologia espansionista eta menderatzaileei amaiera ematen diolarik. Iraunkortasunak helburutzat baldin badu biosferaren suntsipen eza eta baliabide naturalen iraupena, hizkuntza-iraunkortasunak helburutzat dauka garapena eta interkomunikazioa bideratzea eratzen gaituzten eta identifikatzen gaituzten hizkuntza eta kultura baliabideak suntsitu gabe.

Interrelazio ezak eta isolamenduak bioaniztasuna ebolutiboki eratzen laguntzen badu ere, erabat elkarri konektaturik dagoen gizarte batean bizi gara. Beraz, erronka ez da gi-zarte desberdinen arteko kontaktua saihestea, baizik eta harreman hori kudeatzea, giza taldeek historian sortu duten hizkuntza-aniztasunaren desagertze masiboa eragin ez de-zan.

Parte hartzera eta bilakaerara irekia dagoen lan hau, maparekin landu dudana berdintasun geografikoaren eta sozialaren ikuspegitik abiatuta, hilabete askotan zehar sortu dudan interkomunikazio-prozesu batetik sortu da, mundu osoko hizkuntza gutxitudun pertsona desberdinei idatziz (aktibistak, linguistak, idazleak, gobernu-erakundeak, etab.), ahalik eta jatorrizko hizkuntza gehienetan “aniztasun” hitza edo kontzeptua biltzeko xedez. Metafora bisualen bidez planteatzen dut kontserbatzearen arteko (hizkuntza ondare gisa, salbatu beharreko objektua folklorizazio gisa) eta kultibatzearen arteko aldagaiak (garapen aldakorra, eboluzioa eta aniztasunaren elkarrekiko bilakaera). Azken batean, gizabanakoen arteko barne-komunikazioaren eta interkomunikazioren etika lingustikoaren aldeko erregua.